Blog

Zaligverklaring Constant Lievens

decreet geldigheid proces

Op 2 Juni ll. heeft de congregatie van de heiligverklaringen te Rome het decreet over de geldigheid van het diocesaan proces ‘super fama sanctitatis’ afgeleverd. De postulator-generaal Toni Witwer, SJ heeft mij ervan op de hoogte gebracht. Dit betekent dat nu de weg openligt voor het schrijven van de positio ‘super virtutibus’ waarin de heldhaftigheid van de deugden van de Dienaar Gods Constant Lievens, SJ moet aangetoond worden. Dit gebeurt onder begeleiding van een relator verbonden aan de congregatie. De aanvraag tot de aanstelling van een relator is reeds gesteld en wordt spoedig verwacht. Goed nieuws dus voor onze zaak tot zaligverklaring!